Denne analysemalen er kun et hjelpemiddel for deg i analysearbeidet!
Du kan bruke malen til å skape struktur i arbeidet ditt, men du må ikke forholde deg til samtlige punkter i malen når du arbeider med en tekst. Mange av punktene i malen vil svært ofte være lite relevante for nettopp den teksten du skal arbeide med.
Bruk malen som en idebank, og plukk ut de punktene i den som du helt klart ser er vesentlige for teksten din.
Skal du kun tolke en tekst, noe som er det vanligste, kan du skrive en utmerket besvarelse uten å bruke 'mal' i det hele tatt. Både mht. analyse og tolkning er følelsen av å forstå tema/budskap alltid det viktigste.

Hva er egentlig forskjellen på analyse og tolkning?
I en analyse skal man finne ut hvilke metoder og 'grep' forfatteren har valgt å benytte seg av - bevisst eller ubevisst. Det dreier seg altså om å løse opp helheten i en tekst i mindre 'deler'. Her vil en analysemal kunne være svært nyttig.
Pass imidlertid på at ikke en eventuell besvarelse kun blir en oppramsing av hver for seg mindre interessante enkeltopplysninger. Det at du f.eks. finner rytme- og/eller rimbrudd i et ellers regelmessig oppbygget dikt, en plutselig konsentrasjon av allitterasjoner (bokstavrim), osv., er mindre interessant dersom du stopper med det, og unnlater å forklare hvilken rolle de spiller for totalforståelsen av verket..
Et tvilsomt eksempel kan kanskje være morsekoden: ...---... (3x korte / 3x lange / 3x korte)
Her kan man redegjøre litt om forskjellen på korte og lange morselyder, nevne at vi har en regelmessig oppbygging av lydsett med ulik lengde, at de ulike settene med lyder står for ulike bokstaver, osv. I de fleste situasjoner vil en slik analyse være meningsløs (og livstruende). Det er tolkningen av lydsekvensene som er det helt sentrale. Alle som kjenner til morsesystemet, vet at lydsekvensene ovenfor betyr SOS, som igjen betyr at mennesker er i stor nød og trenger hjelp umiddelbart!
Dette litt spesielle eksemplet bringer oss over på 'tolkning'

I en tolkning skal man primært prøve å vise på hvilken måte de enkelte 'delene' har betydning for verket som helhet, og hvorledes de er med på å bygge opp en helhetlig forståelse av verket. Tolkningsprosessen skal hjelpe deg fram til å forstå hva som er verkets tema og evt. budskap. Dette vil alltid være subjektivt! Men - husk at en god tolkning må bygge direkte på selve teksten og vise til hva det er i teksten som gjør nettopp din tolkning sannsynlig. Dersom du kun blir bedt om å tolke en tekst, kan du altså ha et mer avslappet forhold til analysemalen. Som nevnt ovenfor vil den allikevel tjene som et godt hjelpemiddel til å strukturere besvarelsen din, samt gi deg gode ideer om sider ved teksten som er viktige for temaforståelsen, og som du dermed bør framheve i arbeidet med tolkningen.

Lykke til :-)