Vanlige feil i norskstilene

med kommentarer

Kommentarknapp nederst


 1. Kommafeil eller annen tegnsettingsfeil (f.eks. manglende spørsmålstegn)

 2. Ufullstendig setning (setningen mangler subjekt og/eller finitt verb)

 3. Uselvstendig setning (oftest kun en leddsetning)

 4. Teksten er rotete sammensatt, uklar, selvmotsigende, - eller helt uforstålig

 5. Skrivefeil! Sjekk ordlisten!

 6. 'å - og' feil

 7. 'da - når' feil

 8. Ikke skift tid - vær konsekvent!

 9. Bøyningsfeil - ordet er galt bøyd

 10. Ulovlig ord eller skrivemåte (gjelder særlig nynorsk)

 11. Del teksten inn i naturlige avsnitt - ingen deloverskrifter eller punktvis oppramsing

 12. Unngå å la kun en periode/setning utgjøre et avsnitt

 13. Feil i syntaksen/setningsoppbygningen (ledd- eller ordplassering)

 14. For lang periode/setningskonstruksjon - del opp med f.eks. punktum

 15. Brudd i fremstillingen / sammenhengen - bruk f.eks. punktum eller avsnitt

 16. Upresist, uheldig eller galt ordvalg (språkbruk)

 17. Teksten har et for muntlig preg

 18. Usikkerhet

 19. Klisjépreget

 20. Pleonasme ('smør på flesk')

 21. Utenfor oppgaven / irrelevant

 22. For lange sitat fra ekstern kilde

 23. For lange/mange sitat fra vedlagt tekst

 24. Kildereferanse mangler

 25. Ord mangler - du har ganske enkelt utelatt ord!

 26. Vær forsiktig med å begynne perioden med en sideordnende konjunksjon (og-men-for-eller)

 27. Bruk helst presens (nåtid) i litterær analyse og tekstanalyse

 28. Unødvendige setninger, setningsledd eller kun 'fyllord ('jo', 'vel', osv.)

 29. Unngå forkortelser - særlig som innledning av perioder/setninger

 30. Mangel på variasjon. Unngå gjentakelser!

 31. Inkonsekvent bruk av -e/-a infinitivsendelser i nynorsk, ulike bøyningsformer av samme ord, etc.

 32. Feil i samsvarsbøyning eller annet manglende samsvar mellom setningsledd

 33. Ikke referer til forfattere, etc. kun med fornavnet.

 34. Her burde du hatt avsnitt!

 35. Argumentet er helt eller delvis galt

 36. Stilbrudd

 37. Parafrase

 38. Skråsikkerhet eller overdreven generalisering

 39. Gal eller upresis bruk av pronomen9.430.918  visitors


Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...