Abrakadabra Magisk ord eller besvergelsesformular, kjent alt fra det 3. århundre hos den romerske forfatteren Quintus Serenus Sammonicus. Det ble ofte skrevet i et triangel og ble brukt mot feber, tannverk, m.v.
Noen bestemt betydning har ordet neppe hatt opprinnelig, men i dag brukes det om tomt snakk, uforståelig tale. ("Bevingede ord" - Den Norske Bokklubben)
Allegori Hele teksten kan oppfattes som et bilde på noe annet.
Allitterasjon Bokstavrim basert på rim i nærliggende ord som begynner med lik konsonant eller ulik vokal (i trykksterk stavelse)
Eks.: "Vreid var Vingtor / då han vakna..."
Allusjon Hentydning til en annen, kjent tekst eller hendelse
Ambivalent Tosidig, dobbeltsidig
Analogi Det parallelle tilfellet. "Det skjedde der og da, og det kan skje igjen". Eks.: "Husk 9. april!" Da ble vi 'tatt på sengen', og det kan skje igjen dersom vi ikke styrker forsvaret.
Analyse For en definisjon av litterær analyse se egen side!
Anekdote Kort, karakteristisk fortelling om kjent person, begivenhet, o.l.
Appellativ En appellativ tekst er en tekst som prøver å overbevise deg om noe.
Asosial Manglende evne til å innordne seg i et samfunn. Sjekk samfunnslære!
Assimilasjon Vokal- eller konsonantlyder påvirker hverandre slik at det oppstår en kvalitativ tilnærming (de blir delvis eller helt like)
Eks.: "vera" -> "værra", "vårrå" / "vatn" -> "vann"
Lyden som påvirker kan kalles "påvirkningsagenten".
Se også: kontaktassimiliasjon, fjernassimilasjon, progressiv og regressiv assimilasjon
Assosiasjoner

Her: Ofte verdiladde tanker og følelser man forbinder med et spesielt ord eller uttrykk (fjellape/nordmann, flatlandsape/danske, pølse-eter/tysker, froskespiser/franskmann, skotte/gjerrig, Midas/rik, molbo/dum, etc.) Se også 'konnotasjon'
Deisme

Det mekanistiske verdensbildet henledet tanken på verden som et urverk som tikket i vei etter at Gud - urmakeren - en gang hadde skapt det. Med deismen trekker Gud seg ut av verden rett etter skapelsen og lar verden så seile sin egen sjø. Mennesket sitter igjen med en god natur og et såkalt godt forsyn.
Denotasjon Det som ordet konkret referer til. Ordets grunnleggende betydning.
Dentalsuffiks Dental = 'tannlyd' ('d', 't', 'ð', 'þ') i suffikset ('etterstavelsen').
Determinisme Oppfatningen om at alt som skjer er forutbestemt. I litteraturen (naturalismen) var menneskets skjebne bestemt av arven fra foreldrene og miljøet man vokste opp i.
Divergerende Avvikende, forskjellige
Dogme Kirkelig trossetning/læresetning
Dråpa Norrønt versemål: Skaldekvad med stev (omkved)
Eksistensielt Noe som er avgjørende for ens åndelige liv
Eksplisitt Klar(t), tydelig, åpenlyst
Ekspressiv Ekspressive tekster har alltid et personlig preg, og de uttrykker gjerne tanker og følelser (f.eks. dikt, kåseri, essay, etc.)
Enjambement 'Versbinding'/'enjambement' brukes i metrikken om tilfeller der en setning eller en avgrensbar mening går over mer enn én verselinje i et dikt, f.eks.:
"Ja siig, jeg ønsker, at paa mit Bryst
den Rose laa, du fra mig har kyst"
Episk Fortellende. Det presenteres oftest en historie fra begynnelse til slutt
Fabel Fortelling med ett eller flere poeng der dyr, planter eller livløse ting blir utstyrt med menneskelige egenskaper
Fjernassimilasjon Assimilasjonsprosessen virker mellom lyder som ikke ligger ved siden av hverandre (fonologi)
Eks.: "vera" -> "værra" - Her ligger ikke den påvirkede lyden (e) inntil påvirkningsagenten (a).
Se: assimilasjon
Fornyrdislag Norrønt versemål: Hver linje i strofen har to trykktunge stavelser, trykktopper. To og to verselinjer bindes sammen av allitterasjonen i disse trykktoppene.
Frikativer Lyder du får ved å lukke taleorganene halvt igjen samtidig som du presser luften ut .
Bruker du stemmebåndene, får du stemte frikativer, gjør du det ikke, får du ustemte. Prøv selv! (v/f, z/s)
Heiti Norrønt: Spesielle poetiske ord. Kongen kan f.eks. omtales som gramen, et høytidelig og poetisk ord for mann.
Herostratisk Berømmelse som er vunnet ved en forkastelig handling. Herostratos ble (forkastelig) berømt for å sette fyr på Artemistempelet i Efesos.
Ikke-verifiserbar At noe ikke kan etterprøves (sjekkes). Latin verus = "sann"
Implementere realisere, virkeliggjøre, gjennomføre, sette ut i livet
Impresjonisme Kunstretning som søker å gjengi sanseinntrykk så umiddelbart, nyanserikt og friskt som mulig. (jfr. engelsk: 'impression' / 'inntrykk')
Informativ En informativ tekst gir (helst objektiv og saklig) verifiserbar (kan kontrolleres) informasjon om emnet (f.eks. leksika, oppslagsbøker, etc.)
Innrim En lydkombinasjon inne i et ord kommer igjen i et annet ord i samme verselinje ('hage' - 'laga')
Intransitiv Tar ikke objekt (ex. 'duge' - Han duger ikke til noe) Se også transitiv
Ironi Man mener det stikk motsatte av det man sier eller skriver
Irrelevant At det IKKE har noe med saken å gjøre
Jambe Versefot som består av trykklett og trykktung stavelse.
Eks. "jeg ER så GLAD hver JUle KVELD..." Her har vi fire jamber!
Kjæla Makelig liv
Kjenning Norrønt: Omskrivninger der det brukes to eller flere substantiv for å få fram et annet. 'Gullringers gud' = Odin
Konnotasjon Alle de ulike assosiasjonene et ord gir. Se også 'denotasjon'
Kontaktassimilasjon Assimilasjonsprosessen virker mellom lyder som ligger ved siden av hverandre (fonologi)
Eks.: "vatn" -> "vann" - Her ligger den påvirkede lyden inntil påvirkningsagenten.
Se: assimilasjon
Kontrapunktisk Egentlig et uttrykk fra musikken. Litterært brukes uttrykket om litteratur der hovedpersonen er utelatt og flere beslektede, men innbyrdes uavhengige handlingsforløp holdes sammen av og bygger opp under en felles tematikk.
Kontrastere Danne (sette opp) motsetninger, oftest for å få fram budskapet klart
Leter Farger
Lida Gå (tiden)
Ljodahått Norrøn strofeform der strofen har seks linjer, og allitterasjonen er slik:
linje 1 og 2 rimer, det samme gjør 4 og 5. Linjene 3 og 6 rimer ikke på noen av de andre.
Logisk Innlysende, selvsagt
Lydmalende ord (onomatopetikon/onomatopetika) Ord der man kan høre en sammenheng mellom ordbetydningen og lydene ordet består av (plask, risle, pang, kniv, ding-dong, osv.)
Lyrikk Diktning, særlig i versform, som gir uttrykk for følelser og stemninger
Lyrisk Det som er typisk for lyrikken, dvs. fylt av følelser og stemninger
Matriarkalsk (mater = moder/mor) - I samfunnsvitenskapen et samfunnssystem der kvinnen er familiens overhode, og der arv går fra mor til datter (se også: patriarkalsk)
Metafor (gr. overføring) Et billedlig uttrykk. En overføring av egenskaper/assosiasjoner fra et område til et annet. Eks.: "Han er en sau!"
Se også: Sammenlikning/simile
Mimesis Gresk: etterlikning, imitasjon
Modernisme Se egen forklaring!
Møda Strev
Morbid Sykelighet (spesielt om følelsesliv og tanker)
Niddikt Norrønt: Dikt som uttrykker hån og spott
Oktav Strofe på 8 linjer i femtakts jamber med rimstilling abababcc
Ottave rime Strofe på 8 linjer i femtakts jamber med rimstilling abababcc
Panteisme Troen på at Gud er nærværende i naturen og finnes i alt.
Patriarkalsk (pater = fader/far) - I samfunnsvitenskapen et samfunnssystem der mannen er familiens overhode, og der arv går fra far til sønn (se også: matriarkalsk)
Plosiver Lyder du får ved presse luften ut gjennom munnen samtidig som du blokkerer utgangen. Det bygger seg så opp et lufttrykk som du utløser ved kjapt å fjerne sperringen. Bruker du stemmebåndene, får du stemte plosiver, gjør du det ikke, får du ustemte. Prøv selv! (g/k, d/t, b/p)
Peripeti "Vendepunkt" - I dramaet der lykke snus til ulykke, og helten forstår hva som egentlig skjer.
Pervertere Forderve, forlede, gjøre pervers
Polemisk Stridbar (i diskusjon og med pennen)
Positivisme Setter den naturvitenskapelige forståelsen av verden som den eneste rette, følgelig også den naturvitenskapelige metode. All kunnskap fremskaffes gjennom erfaring, gjennom metodisk å observere virkeligheten.
Posthumt Etter en persons død
Prefiks Forstavelse (be-skrive, for-telle, an-be-fale)
Progressiv Prosessen virker framover i ordet (fonologi)
Se: assimilasjon
Pseudonym (gresk: pseudes [falsk] + onyma [navn]) = Dekknavn / oppdiktet identitet. Ofte brukt av forfattere for å skjule egen identitet. Ordet kan også staves: psevdonym (på norsk)
Psykiater Lege som har spesialisert seg på å helbrede sinnslidelser. Han/hun må ha medisinsk embetseksamen og ha tjenestegjort ved ulike psykiatriske institusjoner i minst fem år.
Rasjonell Fornuftig, hensiktsmessig
Regressiv Prosessen virker bakover i ordet (fonologi)
Se: assimilasjon
Relevant At det har noe med saken å gjøre
Retusjere Etterbehandle, korrigere, ta bort småfeil, forskjønne
Resonnere Trekke fornuftsslutninger. Drøfting av problemer fram mot en konklusjon.
Sammenlikning Generelt sett en metafor med et sammenlikningsledd. Eks.: "Han var dum som en sau!"
Satire Satiren spotter (latterliggjør) for å kritisere skjevheter i samfunnet eller ved mennesket
Sjanger (genre)

Avgrenset område av en kunstart med uskrevne lover for hvordan vi skal kommunisere (f.eks. diskusjon, novelle, kjærestebrev, resonnerende stil, musikkanmeldelse, kåseri, etc.)
Snøydor Nakne fjellvidder
Sosialiseringsprosess Individets vekst inn i samfunnet ved at det tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, normer og verdier og utvikler holdninger.
Stil/stiltone Stiltonen betegner måten forfatteren uttrykker seg på. Stiltonen er et språklig virkemiddel som forsterker forfatterens tema. En tekst kan være for eksempel høytidelig, humoristisk, ironisk eller trist. Du bør kunne si noe om hva som skaper den bestemte stiltonen (ordbruken, syntaks, etc.)
Suffiks Etterstavelse (sikker-het, befal-ing, dann-else, spis-te), bøy-de
Surrealisme (fr.: overvirkelighet) Vektlegging av det underbevisste og impulsive
Sæla Lykke
Synonym Ord med samme betydning, eller nesten samme betydning som et annet ord
Syntaks (Læren om) setningsbygning / setningslære
Tolkning For en definisjon av litterær tolkning se egen side!
Tradering Formidlingen av folkediktningen (eventyr, sagn, folkeviser) skjer i en sosial situasjon med minst to personer til stede. Når overleveringen av stoffet skjer slik, kaller vi prosessen tradering. Gjennom en slik traderingsprosess føres folkediktningen videre både i rom og tid
Tendens I litteraturen: Når et diktverk tydelig forfekter et bestemt politisk eller religiøst syn, eller er skrevet som innlegg i en aktuell samfunnsdebatt, sier vi at diktverket har tendens ("Ord i Tid" - DNS)
Transcendent Oversanselig, noe som ligger utenfor vårt erfaringsområde.
Transitiv Tar objekt (ex. 'spise' - Han spiste maten). Se også intransitiv
Turbulent Svært urolig, kaotisk
Tøyar Smelter
Verifiserbar At noe kan etterprøves (sjekkes) for å finne ut om det er korrekt. Latin verus = "sann"
Vetter Vinter